τεμέτερον πρέβεζα νωπά κρέατα

Περιγραφή

Ο κύριος σκοπός αυτού του έργου είναι να προσδώσει αξία στο κρέας και τα κρεατοσκευάσματα της περιφέρειας Ηπείρου κάνοντάς τα πιο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελος των εκτροφέων, των βιομηχανιών και των λιανοπωλητών. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί νέα τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών για την αξιολόγηση των παραγωγικών επιδόσεων των εκτροφών, όπως και της ηλεκτρονικής οργάνωσης ελέγχου των εκτροφών, των σταδίων της παραγωγής τους και της ορθολογικής χρήσης των πρώτων υλών. Επιδίωξη είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που θα καλύπτει την εφοδιαστική αλυσίδα στο κρέας και κρεατοσκευάσματα από την φάρμα του παραγωγού έως το ράφι του σημείου λιανικής πώλησης. Οι πληροφορίες θα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων και θα είναι διαθέσιμες προς κάθε ενδιαφερόμενο. Ιδιαίτερος σκοπός αυτής της πλατφόρμας είναι να συμπληρώσει και να βελτιώσει τα υπάρχοντα συστήματα ιχνηλασιμότητας ενσωματώνοντας νέες πληροφορίες που θα καλύπτουν εκφρασμένες ανάγκες τόσο των εκτροφέων όσο και απαιτητικών καταναλωτών. Τα προϊόντα που θα συμπεριληφθούν σε αυτή την πλατφόρμα θα έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα είναι μοναδικά, αναγνωρίσιμα, ελεγμένα και θα διαφέρουν από αυτά άλλων παρτίδων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει εργαλείο μάρκετινγκ δίδοντας ιδιαίτερη αξία στα προϊόντα που θα συμπεριληφθούν στην εν λόγω πλατφόρμα.

Οι στόχοι του έργου είναι η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα: - Βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν τέτοιες πρακτικές εκτροφής των ζώων, με στόχο να βελτιωθεί η αξία του παραγόμενου κρέατος. Ο κτηνοτρόφος ξεκινώντας την εφαρμογή θα μπορεί να καταχωρίσει λεπτομερείς πληροφορίες για την εκτροφή των ζώων του όπως για παράδειγμα, την ποσότητα και το είδος τροφών που έχει διαθέσει, τα φάρμακα που χορήγησε, την κτηνιατρική συνδρομή κ.α. - Βοηθήσει τα σφαγεία και στη συνέχεια τις επιχειρήσεις επεξεργασίας να καταχωρούν πληροφορίες για ένα σφάγιο, ένα δείγμα κρέατος ή κρεατοσκευάσματος με σημαντικές για αυτούς πληροφορίες όπως π.χ. ημερομηνία και ώρα σφαγής, τύπος του δείγματος κλπ. - Βοηθήσει τους εμπλεκόμενους στην εκτροφή, αγορά και επεξεργασία των κρεάτων να υπολογίζουν το κόστος παραγωγής, την απόδοση, την ποιότητα και τελικά την τιμή των παραγόμενων σφάγιων.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές για όλους τους εμπλεκόμενους της εφοδιαστικής αλυσίδας του κρέατος καθώς καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων. - Ενισχύσει με στρατηγικό τρόπο τις πληροφορίες που θα παρέχονται για τα ποιοτικά και υγιεινολογικά κριτήρια ασφαλείας των τελικών ζωοκομικών προϊόντων, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένο έλεγχο στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων όπως και την μείωση των παραγωγικών και λειτουργικών εξόδων. - Επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν πληροφορίες για ένα προϊόν από το σημείο προέλευσης (φάρμα) έως τη θέση λιανικής πώλησης όπου το αγοράζουν. Ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να σαρώσει τον κώδικα QR και να εντοπίζει λεπτομέρειες της προέλευσης του προϊόντος που τον ενδιαφέρει. Ενδεικτικές πληροφορίες που θα μπορούσε να έχει ο καταναλωτής είναι πληροφορίες για τη διατροφική αξία του συγκεκριμένου κρέατος, τοξικολογική ανάλυση, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, μέθοδοι συντήρησης, επιπλέον έλεγχοι και αναλύσεις που έχουν γίνει ώστε να καταστήσουν το προϊόν ασφαλέστερο και υγιεινότερο κτλ. - Βοηθάει την εταιρεία λιανικής να εντοπίσει και να προσθέσει ετικέτες στα προϊόντα στα ράφια της. Τα σημασμένα προϊόντα θα διαθέτουν επιπλέον πληροφορίες και άρα πλεονεκτούν έναντι των ανταγωνιστικών τους και αυτό τους δίνει ιδιαίτερη αξία. Έτσι η εταιρεία λιανικής θα είναι σε θέση να επιλέξει και να ενσωματώσει βασικές πληροφορίες για τα προϊόντα στα δικά τους συστήματα. Θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες αυτές σχετικά με την ταυτοποίηση κάθε προϊόντος.

Στόχοι

Εφαρμογή νέων πρακτικών εκτροφής ζώων από τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αξία του κρέατος που παράγεται. Καταχώρηση πληροφοριών για ένα σφάγειο, όπως η ημερομηνία και η ώρα σφαγής από τις επιχειρήσεις επεξεργασίας.

Υπολογισμός του κόστους παραγωγής, της απόδοσης και της τιμής των παραγόμενων σφάγιων από τους εμπλεκόμενους στην εκτροφή, αγορά και επεξεργασία των κρεάτων.

Ενίσχυση των πληροφορίων που θα παρέχονται για τα ποιοτικά και υγιεινολογικά κριτήρια ασφαλείας των τελικών ζωοκομικών προϊόντων.

Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για ένα προϊόν, από το σημείο προέλευσης (φάρμα) έως τη θέση λιανικής πώλησης.

Διευκόλυνση της εταιρείας λιανικής στον εντοπισμό και στην προσθήκη ετικετών για τα προϊόντα που υπάρχουν στα ράφια της.

Να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο για τις αρμόδιες αρχές που θα βοηθάει στην ταυτοποίηση ενός δείγματος προϊόντος.

Διάθεση πληροφορίων σε επιστήμονες, ώστε να εντοπίζουν τις πηγές ρύπανσης του προϊόντος και να βρίσκουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκτροφή.

Αποτελεσματα:

Το φυσικό Αντικείμενο της πράξης θα υλοποιηθεί σε τέσσερα Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.):

ΠΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήματος και Μελέτη Σκοπιμότητας (Μ0-Μ6) Στην ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί αρχικά μελέτη σκοπιμότητας με σκοπό την αναλυτική επεξήγηση της νέας μεθόδου “προηγμένης ιχνηλασιμότητας” του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων, που θα υλοποιηθεί, τον τρόπο διαχείρισής του από την επιχείρηση και τον τρόπο προώθησής του και εφαρμογής. Επίσης θα πραγματοποιηθεί έρευνα μεθόδων και υπαρχόντων τεχνικών, ώστε να καθοριστούν οι απαιτήσεις που έχει ένα σύστημα, το οποίο συνδυάζει: Εφαρμογή τηλεφώνου με χρήση και αξιοποίηση συμβόλων GS1 DataBar και διαδικτυακή πλατφόρμα δεδομένων, τύπου Cloud. Θα καθοριστούν οι τεχνικές απαιτήσεις των συστημάτων ως προς τη μεταξύ τους επικοινωνία (αποστολή και λήψη δεδομένων). Τέλος θα καθοριστούν οι απαιτήσεις των συστημάτων για την εισαγωγή πληροφοριών από τους κτηνοτρόφους, τα σφαγεία και τις επιχειρήσεις επεξεργασίας.

Π1: Μελέτη Σκοπιμότητας H μελέτη σκοπιμότητας θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και ανάδειξη των ενδεχόμενων προβλημάτων 2. Καταγραφή εναλλακτικών λύσεων 3. Περιγραφή των απαιτήσεων των συστημάτων και εξοπλισμός που θα αναπτυχθεί 4. Προσδιορισμός ανάγκης στα απαιτούμενα μέσα 5. Προσδιορισμός της συμβατότητας και συνεργασία με υπάρχοντα συστήματα 6. Σύγκριση κόστους ωφελειών 7. Εκτίμηση συμπεριφοράς του νέου συστήματος 8. Ανάλυση της επιχειρηματικής ευκαιρίας που αποκτά η επιχείρηση σε σχέση με τον κλάδο, το περιβάλλον και τον ανταγωνισμό. 9. Ανάλυση στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα προσεγγίσει πελάτες, τον όγκο των πωλήσεων αλλά και των παραγόντων οι οποίοι συνθέτουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης 10. Προσδιορισμός των διαδικασιών μέσω των οποίων θα λειτουργήσει η επιχείρηση με την ενσωμάτωση του νέου συστήματος

Π2: Βιβλιογραφική έρευνα, σχετικά με τις τεχνικές και την υπάρχουσα τεχνολογία για την υποστήριξη του έργου. Τεχνολογικές προδιαγραφές συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Π3: Τεχνική Έκθεση Ανάλυσης και απαιτήσεων της πλατφόρμας, περιγραφή των μεθόδων και τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη του έργου.

Π4: Τεχνική Έκθεση Ανάλυσης και απαιτήσεων της εφαρμογής κινητών συσκευών για την υποστήριξη του συστήματος GS1 DataBar και την διασύνδεση με την πλατφόρμα.

ΠΕ2: Δημιουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας (Μ6-Μ18). Ο στόχος σε αυτή την ενότητα είναι η δημιουργία ενός συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας. Αφορά την συνολική παρακολούθηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της ανάγνωσης των συμβόλων GS1 DataBar με χρήση έξυπνων κινητών συσκευών, περιλαμβάνεται η ανάγνωση, επεξεργασία και αξιοποίηση των συμβόλων GS1 DataBar και η δυνατότητα επικοινωνίας με εφαρμογές τύπου cloud τόσο για την εισαγωγή δεδομένων από τον κτηνοτρόφο/ παραγωγό και καθόλη την αλυσίδα επεξεργασίας του προϊόντος όσο και την άντληση και αναπαράσταση των δεδομένων στον τελικό χρήστη. Επίσης στην ενότητα αυτή θα σχεδιαστεί μεθοδολογία συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων που περιλαμβάνουν: - Δεδομένα προμηθευτή κτηνοτρόφου όπως, όνομα κτηνοτρόφου, ποσότητα, φυλή, ημερομηνία σφαγής, θέση φάρμας - Δεδομένα ορθής πρακτικής εκτροφής στην φάρμα που θα περιλαμβάνουν τροφές, φάρμακα, ορμόνες και θα συνοδεύουν το προϊόν αποδεικνύοντας την ποιότητά του - Δεδομένα επεξεργασίας και συντήρησης των προϊόντων όπως, ημερομηνία επεξεργασίας, γραμμή επεξεργασίας, χρόνος αποθήκευσης, θερμοκρασία, υγρασία - Δεδομένα έτοιμων προϊόντων προς πώληση τα οποία θα περιλαμβάνουν τόσο τα φυσικά χαρακτηριστικά όσο και τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών χημικών αναλύσεων (υπολείμματα φαρμάκων, διατροφική αξία του προϊόντος, τοξικολογική ανάλυση).

Π1: Έρευνα και Ανάπτυξη μεθοδολογίας ιχνηλασιμότητας. Π2: Έρευνα και Ανάπτυξη πλατφόρμας cloud. Π3: Έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού για εφαρμογές έξυπνων φορητών συσκευών.

Π4: Έρευνα και Ανάπτυξη για τη διασύνδεση των εφαρμογών με την πλατφόρμα cloud.

Π5: Δημοσιεύσεις σε διάφορα περιοδικά και sites.